ประวัติและนโยบายบริษัท

บริษัท เอ็ม เค แอล จำกัด เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2537 เริ่มแรกดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึงประสบความสำเร็จด้วยดีตามลำดับ คณะกรรมการบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารลูกค้าทีดีและมีสิทธิภาพ จึงได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อทำการผลิตสีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2549 ทางบริษัท เอ็ม เค แอล จำกัด ได้มีการพัฒนาสินค้าและปรับปรุงสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีและมีมาตรฐานซึงทางบริษัทได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สีอัลนิมัลชั่นใช้งานทั่วไป มอก.272-2549 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

นอกจากนั้นผู้บริหารยังมีความตระหนักถึงระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนั้น บริษัท เอ็ม เค แอล จำกัด จึงได้ดำเนินการขอมาตรฐานระบบคุณภาพ(ISO 9001;Qualiuty Management System) และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001; Environmental Management System) เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบส่งเสริมรักษาคุณภาพการบริการและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกำหนดต่อไป


นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม.เค.แอล จำกัด จะนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจโดยยึดมั่นในระบบประกันคุณภาพสินค้า โดยจัดสร้างระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ตาม ISO9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมถึงดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้กำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Ploicy) และผลักดันให้นโยบายประสบผลสำเร็จโดยให้เป็นกิจกรรมของพนักงานทุกคน


นโยบายคุณภาพ

ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะยึดนโยบายที่เป็นสำคัญของบริษัท  เอ็ม.เค.แอล จำกัด ว่าสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังทั้งจากลูกค้าและบุคคลากรในองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจจากบริการของเรา ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้เกิดขึ้น นโยบายคุณภาพต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับสิ่งกำหนดของ Intemational Organization for Standardization,(ISO),รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดไปอย่างมีประสิทธิผล ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นเรามีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จโดย

1.  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้

2.  เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและวิธีดำเนินงาน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดไป

3.  ลดการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด

4. มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทโดยกำหนดเป้าหมายคุณภาพและสร้างระบบการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ


นโยบายสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท เอ็ม.เค.แอล จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อกำหนดในด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสื่ยงอันตรายขององค์กร ดังต่อไปนี้

1.  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขององค์กร

2.  มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน

3.  มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.  มุ่งมั่นที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น “ศูนย์”

5.  มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยการ

5.1  ส่งเสริมดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

5.2  ควบคุมมลพิษทางอากาศ

5.3  ควบคุมมลพิษทางน้ำที่ระบายออกจากอาคาร

5.4  ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อความสะดวกในการกำจัด

5.5  ส่งเสริมให้มีการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ

5.6  มุ่งมั่นที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเชิงอนุรักษ์ และใช้พลังงานทดแทน
 

สีกันตะไคร่น้ำและเชื้อรา,สีทาบ้าน,น้ำยากันเชื้อรา,น้ำยากันตะน้ำ,สีน้ำพลาสติก,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีปลอดภัย,กันซึม,น้ำยากันซึม,น้ำยาประสานปู,น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ (สูตรน้ำมัน),น้ำยาซิลิโคนกันตระไคร้น้ำ สูตรน้ำมัน,สีกัน ตะไคร่น้ำ เชื้อรา,น้ำยารักษาเนื้อไม้,สีทาบ้าน,ทาสีบ้าน,ทาบ้าน,สีบ้าน,สีสำหรับทาบ้าน